top of page

כנס סביבה 2050

שנת 2021

כנס סביבה 2050

כנס סביבה Environment 2050 הינו הכנס המוביל בתחום מזה 19 שנים. הכנס מנהל את השיח הסביבתי האקטואלי ומכנס את כלל הגורמים, קובעי המדיניות ובעלי העניין בתחומי הסביבה המשפיעים באופן ישיר על יישום מדיניות סביבתית חדשנית, על כלכלת ישראל ועל איכות החיים בה. מדי שנה הכנס מוכיח עצמו כגורם מרכזי ואסטרטגי המעודד ומוביל תהליכים ומסייע בגיבוש מדיניות.

כנס סביבה Environment 2050 יתמקד בנושאים המרכזיים בחזית איכות הסביבה ויתרכז בהשלכות משבר האקלים בכלל ומשבר הקורונה בפרט, בהיבטים של טכנולוגיה, חדשנות, מדיניות ועסקים. 
במליאה ירואיינו שרים, מנכ"לי משרדים, מנכ"לי תעשיות, מנכ"לי גופים ירוקים, ראשי השלטון המקומי, ראשי התאחדות התעשיינים, מומחים מחו"ל ועוד.

קרדיט לצלם: דור יעקב

bottom of page