top of page

מדיניות ביטולים

אם ברצונך לבטל עסקה, נא לשלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת PROD@BMP.CO.IL בציון מספר ההזמנה שברצונך לבטל. ניתן לבטל עסקה תוך 14 ימים ממועד העסקה, ובלבד שתאריך זה לא יאוחר מ-7 ימי עסקים לפני האירוע נשוא העסקה.

 

ככל שתבוטל עסקה, יגבו 5% דמי ביטול, בהתאם להוראות החוק.

 

למען הבהירות - כרטיסים שנקנו 7 ימי עסקים לפני אירוע לא ניתנים לביטול ועלותם לא תוחזר.

מפיקי אירועים רשאים לאשר החזר לפי שיקול דעתם, גם אם החזר כזה אינו עומד בתנאי מדיניות הביטולים.

bottom of page